python中重写与调用方法是什么

5d15c588f27ea106

重写父类方法与调用父类方法

1、重写父类方法

所谓重写,就是子类中,有一个和父类相同名字的方法,在子类中的方法会覆盖掉父类中同名的方法。

class Cat(object):     def sayHello(self):         print("Hello:Cat") class Bosi(Cat):     def sayHello(self):         print("Hello:Bosi") bs = Bosi() bs.sayHello()

运行结果为:

Hello:Bosi

相关推荐:《Python视频教程》

2、调用父类方法

重写之后,如果发现仍然需要父类方法,则可以强制调用父类方法。

class Cat(object):     def __init__(self,name):         self.name = name         self.color = "黄色"      class Bosi(Cat):     def __init__(self,name):         #Cat.__init__(self,name) #python2的语法         #调用父类的方法         super().__init__(name)         def getName(self):             return self.name         pass bs = Bosi("波斯") print(bs.name) print(bs.color)

运行结果为:

波斯 黄色

相关推荐:

Python中类的继承是什么